Символ веры

1Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 

2И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. 

3Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. 

4Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 

5И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 

6И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 

7И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 

8И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 

9Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 

10Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. 

11Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 

12и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

к оглавлению